خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو روش محاسبه حجم مالچ (خاکپوش)
در این ویدئو با روش محاسبه میزان مالچ مورد نیاز برای حیاط بر حسب یارد مکعب آشنا خواهید شد.